چهارچوب ۱۵-۸۶ ضخامت ۱/۸ جهان پروفیل پارس

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : پروفیل: جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

قیمت(تومان) : ۵,۸۰۰

نمودار قیمت چهارچوب ۱۵-۸۶ ضخامت ۱/۸ جهان پروفیل پارس


توضیحات :