پروفیل۸۴گروه یک ضخامت۱/۸شاخه۶مترجهان پروفیل پارس

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

قیمت(تومان) : ۶,۲۵۰

نمودار قیمت پروفیل۸۴گروه یک ضخامت۱/۸شاخه۶مترجهان پروفیل پارس


توضیحات :