پروفیل ۸۴گروه یک ضخامت۰/۹شاخه۶مترجهان پروفیل پارس

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : پروفیل: جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

قیمت(تومان) : ۶,۲۵۰

نمودار قیمت پروفیل ۸۴گروه یک ضخامت۰/۹شاخه۶مترجهان پروفیل پارس


توضیحات :