پروفیل۴۵۶گروه یک ضخامت۱/۵شاخه۶مترجهان پروفیل پارس

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

قیمت(تومان) : ۱۴,۰۰۰

نمودار قیمت پروفیل۴۵۶گروه یک ضخامت۱/۵شاخه۶مترجهان پروفیل پارس


توضیحات :