چهارچوب ۱۶-۸۶ ضخامت ۱.۸جهان پروفیل پارس

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۱۰/۱۲

قیمت(تومان) : ۶,۵۵۰

نمودار قیمت چهارچوب ۱۶-۸۶ ضخامت ۱.۸جهان پروفیل پارس


توضیحات :