چهارچوب ۱۶-۸۶ ضخامت ۱/۸جهان پروفیل پارس

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : پروفیل: جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

قیمت(تومان) : ۶,۵۵۰

نمودار قیمت چهارچوب ۱۶-۸۶ ضخامت ۱/۸جهان پروفیل پارس


توضیحات :