چهارچوب ۱۵-۸۶ ضخامت ۲ جهان پروفیل پارس

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

قیمت(تومان) : ۱۷,۵۰۰

نمودار قیمت چهارچوب ۱۵-۸۶ ضخامت ۲ جهان پروفیل پارس


توضیحات :