چهارچوب ۱۵-۸۶ضخامت۱.۸جهان پروفیل پارس

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۸/۱۰/۱۲

قیمت(تومان) : ۶,۳۰۰

نمودار قیمت چهارچوب ۱۵-۸۶ضخامت۱.۸جهان پروفیل پارس


توضیحات :