چهارچوب مکزیکی بیرون ۱۲-۸۶ ضخامت ۱.۸جهان پروفیل پارس

کد ملی محصول (ایران کد) : ۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

تولید کننده : جهان پروفیل پارس

واحد : کیلوگرم

تاریخ بروز رسانی : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

قیمت(تومان) : ۱۶,۵۰۰

نمودار قیمت چهارچوب مکزیکی بیرون ۱۲-۸۶ ضخامت ۱.۸جهان پروفیل پارس


توضیحات :