ورق صنعتی رول


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
ورق سیاه ۲ میل عرض رول۱۰۰۰ میل 2 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۴۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۵,۴۷۰
ورق سیاه ۲ میل عرض رول۱۲۵۰ میل 2 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۳۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۵,۳۶۰
ورق سیاه ۳ میل عرض رول۱۵۰۰ میل 3 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۵۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۵,۴۱۰
ورق سیاه ۴ میل عرض رول۱۵۰۰ میل 4 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۲۶۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۵,۳۷۰
ورق سیاه ۵ میل عرض رول۱۵۰۰ میل 5 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۲۴۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۵,۳۷۰
ورق سیاه ۶ میل عرض رول۱۵۰۰ میل 6 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۳۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۵,۲۵۰
ورق سیاه ۸ میل عرض رول۱۵۰۰ میل 8 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۳۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۵,۲۹۰
ورق سیاه ۱۰ میل عرض رول۱۵۰۰ میل 10 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۳۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۵,۲۵۰
ورق سیاه ۱۲ میل عرض رول۱۵۰۰ میل 12 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۳۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۵,۲۵۰
ورق سیاه ۱۵ میل عرض رول۱۵۰۰ میل 15 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۳۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۵,۲۸۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
دیدن بیشتر قیمت ها