ناودانی آهنی


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
ناودانی ۵ سبک ۶ متری 5 ناودانی:صنایع فولاد کوهپایه(اسپیرال اصفهان) کیلوگرم ۴,۵۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴,۷۳۰
ناودانی ۶ سبک ۶ متری 6 ناودانی:صنایع فولاد کوهپایه(اسپیرال اصفهان) کیلوگرم ۴,۵۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴,۶۵۰
ناودانی ۶ سبک ۶ متری 6 ناودانی:شرکت صبا فولاد منظومه اصفهان کیلوگرم ۴,۵۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴,۶۵۰
ناودانی ۶ سبک ۶ متری 6 ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۴,۵۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴,۶۵۰
ناودانی ۶ سبک ۶ متری(۲۲ کیلویی) 6 ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۴,۵۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴,۶۵۰
ناودانی ۶ سبک ۶ متری 6 ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد کیلوگرم ۴,۵۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴,۶۵۰
ناودانی ۶ سبک ۶ متری 6 ناودانی:شرکت نورد یاوران زنجان کیلوگرم ۴,۵۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴,۶۵۰
ناودانی ۸ فابریک ۶ متری 8 ناودانی:شرکت فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۴,۶۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴,۶۰۰
ناودانی ۸ فابریک ۱۲ متری 8 ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۴,۶۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴,۶۰۰
ناودانی ۸ سبک ۶ متری 8 ناودانی:شرکت صبا فولاد منظومه اصفهان کیلوگرم ۴,۶۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴,۶۰۰
ناودانی ۸ سبک ۶ متری 8 ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۴,۶۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴,۶۰۰
ناودانی ۸ سبک ۶ متری(۳۳ کیلویی) 8 ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۴,۶۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴,۶۰۰
ناودانی ۸ سبک ۶ متری 8 ناودانی:شرکت فولاد فراد کیلوگرم ۴,۶۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴,۶۰۰
ناودانی ۸ سبک ۶ متری 8 ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۴,۶۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴,۶۰۰
ناودانی ۸ سبک ۶ متری 8 ناودانی:فولاد مهر سهند کیلوگرم ۴,۶۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۴,۶۰۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
دیدن بیشتر قیمت ها

ناودانی آهنی