ناودانی آهنی


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
ناودانی ۶ سبک ۶ متری 6 ناودانی:شرکت صبا فولاد منظومه اصفهان کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۴۲۰
ناودانی ۶ سبک ۶ متری 6 ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۵۰۰
ناودانی ۶ سبک ۶ متری(۲۲ کیلویی) 6 ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۴۴۰
ناودانی ۶ سبک ۶ متری 6 ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۴۰۰
ناودانی ۸ فابریک ۶ متری 8 ناودانی:شرکت فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۵,۴۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۵,۴۰۰
ناودانی ۸ فابریک ۱۲ متری 8 ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۹۵۰
ناودانی ۸ سبک ۶ متری 8 ناودانی:شرکت صبا فولاد منظومه اصفهان کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴,۴۲۰
ناودانی ۸ سبک ۶ متری 8 ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۴,۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۴,۵۱۰
ناودانی ۸ سبک ۶ متری(۳۳ کیلویی) 8 ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۴,۴۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۴,۴۲۰
ناودانی ۸ سبک ۶ متری 8 ناودانی:شرکت فولاد فراد کیلوگرم ۴,۴۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۴,۴۰۰
ناودانی ۸ سبک ۶ متری 8 ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۴,۹۰۰
ناودانی ۸ سبک ۶ متری 8 ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۴,۲۷۰
ناودانی ۸ سبک ۶ متری 8 ناودانی:فولاد نصر آذربایجان کیلوگرم ۴,۵۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۴,۵۰۰
ناودانی ۸ سبک ۱۲ متری 8 ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۴,۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۴,۵۱۰
ناودانی ۸ سبک ۱۲ متری 8 ناودانی:شرکت فولاد فراد کیلوگرم ۴,۴۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۴,۴۰۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
دیدن بیشتر قیمت ها

ناودانی آهنی