مقاطع باز


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
چهارچوب مکزیکی درون ۱۴-۸۶ ضخامت ۱/۴ جهان پروفیل پارس 1.4 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۵,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۵۹۰
چهارچوب مکزیکی بیرون ۱۲-۸۶ ضخامت ۱/۸جهان پروفیل پارس 1.8 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۵,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۵۹۰
چهارچوب مکزیکی درون ۱۴-۸۶ ضخامت 1/8 جهان پروفیل پارس 1.8 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۵,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۵۹۰
چهارچوب ۱۵-۸۶ ضخامت ۱/۸ جهان پروفیل پارس 1.8 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۵,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۵۹۰
چهارچوب ۱۶-۸۶ ضخامت ۱/۸جهان پروفیل پارس 1.8 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۵,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۵۹۰
چهارچوب مکزیکی بیرون ۱۲-۸۶ ضخامت ۲ جهان پروفیل پارس 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۵,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۵۹۰
چهارچوب ۱۵-۸۶ ضخامت ۲ جهان پروفیل پارس 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۵,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۵۹۰
چهارچوب ۱۶-۸۶ ضخامت۲جهان پروفیل پارس 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۵,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۵۹۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
دیدن بیشتر قیمت ها

پروفیل های مقاطع باز از نوع ساختمانی جهت ساخت چهارچوب درب های چوبی،قاب اطراف پنجره ها در نمای بیرونی ساختمان،سقف سالن های بزرگ نظیر سوله های صنعتی ، سالن های ورزشی ، انبار ها ، پارکینگ ها وهمچنین درب های ورودی اصلی ابنیه بیشترین کاربرد را دارد.سایت آهن گنجی جهت رفاه حال مشتریان طبقه بندی بسیار ساده ای برای پروفیل مقاطع باز انجام داده است که عبارتند از: ۱-چهارچوب درب(شامل انواع فرانسوی،مکزیکی بیرون،مکزیکی درون،ساده). ۲-نبشی ورق(شامل انواع نبشی ورق۳۰×۳۰باضخامت۲/۵میل،نبشی ورق۴۰×۴۰ با ضخامت۲/۵میل...). ۳-ناودانی ورق(شامل انواع ناودانی ورق۴۰با ضخامت۲میل،ناودانی ورق۵۰باضخامت۲/۵میل...). ۴-پروفیل Z(شامل انواع زد Z_۱۸ضخامت۲ شاخه۶متری،زد Z_۲۰ضخامت۳/۵شاخه۶متری...).