سپری آهنی


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
سپری ۳ آنالیز ST۳۷ طول ۳ تا ۶ متری 3 سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۵,۳۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۳۵۰
سپری ۳ آنالیز ST۳۷ سایز ۶ متری 3 سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۵,۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۳۵۰
سپری ۳ آنالیز ST۳۷ طول ۳ تا ۶ متری 3 سپری:اصفهان کیلوگرم ۵,۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۳۵۰
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 4 سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۵,۳۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۳۵۰
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۴ تا ۶ متری 4 سپری:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۵,۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۳۵۰
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 4 سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۵,۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۳۵۰
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 4 سپری:اصفهان کیلوگرم ۵,۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۳۵۰
سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 5 سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۵,۳۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۳۵۰
سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 5 سپری:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۵,۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۳۵۰
سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 5 سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۵,۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۳۵۰
سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 5 سپری:اصفهان کیلوگرم ۵,۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۳۵۰
سپری ۶ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 6 سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۵,۳۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۳۵۰
سپری ۶ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 6 سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۵,۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۳۵۰
سپری ۶ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 6 سپری:اصفهان کیلوگرم ۵,۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۳۵۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
دیدن بیشتر قیمت ها

سپری آهنی