سپری آهنی


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
سپری ۳ آنالیز ST۳۷ طول ۳ تا ۶ متری 3 سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۵,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۵,۴۰۰
سپری ۳ آنالیز ST۳۷ سایز ۶ متری 3 سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۵,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۵,۴۰۰
سپری ۳ آنالیز ST۳۷ طول ۳ تا ۶ متری 3 سپری:اصفهان کیلوگرم ۵,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۵,۴۰۰
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 4 سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۵,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۵,۴۰۰
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۴ تا ۶ متری 4 سپری:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۵,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۵,۴۰۰
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 4 سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۵,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۵,۴۰۰
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 4 سپری:اصفهان کیلوگرم ۵,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۵,۴۰۰
سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 5 سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۵,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۵,۴۰۰
سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 5 سپری:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۵,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۵,۴۰۰
سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 5 سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۵,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۵,۴۰۰
سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 5 سپری:اصفهان کیلوگرم ۵,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۵,۴۰۰
سپری ۶ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 6 سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۵,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۵,۴۰۰
سپری ۶ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 6 سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۵,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۵,۴۰۰
سپری ۶ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری 6 سپری:اصفهان کیلوگرم ۵,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۵,۴۰۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
دیدن بیشتر قیمت ها

سپری آهنی